Ngola Yetu – Destaque

299 Resultados / Pagina 6 de 34

Ngola Yetu - Destaque

OMULONGEFI JOSÉ MANUEL MPANA, ULI NOKULONDOLA ONJALI OPO VATWALE OVANA VAVO KOSIKOLA CECI OVO OCINYANGO CO KOMESO YANJILA.

Vayuvilili vo cilinga melaka lyo lunyaneka, okupolelela mo Nkwalukuvo yo Ngola Yetu, hono twemwetela oulonga taupopi cayemba kokutanga, catiwa ovana ocinyango co komeso yanjila, acihandi okuvelonge nokuvetangefa, omulonge José Manuel Mpana eye tecipopi: Twali nokuyuvilila tate José Manuel Mpana wapopya cayemba cayemba kokutangefa ovana,  hono opo twaoyela pano atulihangi vali komeso yanjila.

todayJunho 18, 2021 42

Ngola Yetu - Destaque

UFUNU KUMBANDU YU YALA, LU KWIMITHA KUMBANDU YU WANA.

IMBI YIVIKA KUMBAMBA YI MANA A HUSU, UYALA WUNHANA, WU JIPA,  KUMOXI LUNWA, LUXIPA MATEÑA. UWANA WAKATEKE LA KUKWIMITHA WUVIKA. LANDJANGO XIKAMBA KUMBANDU YALANDANDU. NGANA FIRMINO YESUÉ, UNGOMBO MISUKA CA KWANZA YA THUNDA, YOTULA OMO NGA CETI KUMENA MBA OHI CETI KUKAMBILA MALANDANDU. UNGOMBO FIRMINO YÉSUE TAKELE KUNVITELA MUKWAMBILA O WINGI PHALA KWINJIYA ONJILA YAWELEPO KUMUENHO, LUHUMINHO YUMENESA UKINDI KAMAPATA ALELO, LA YAWA AMUNGU. KWILA ETI MOJIMBO WU LIMBA MUOLA […]

todayJunho 18, 2021 37

Ngola Yetu - Destaque

Yipenzhi.

Munthu neyi nafwi ankundi nindi ni antaña apompaña nakumu dila, kudya na kunwa kulonda kwanuka chahandilañawu hamu nindi. Nkumininaku hi kukeña mbokoshi ya kumujika nachi. Ku nyikala ayipopaña ya kupopa, ilaña munu mu jimbaka ja kulanda cha kulanda. Muloña aji lumbikedehi mwaji landishilañawu. Mazu amukulumpi, Bernardo Kapokosu, kweseka nesemwa da Lunda.

todayJunho 18, 2021 36

Ngola Yetu - Destaque

HELENA MANGO, OMUSONEKI WALI WOCITUNDO CO OMA MO CILENGE, TALOMBOLOLA CAYEMBA KE KWATEFOKO VAEKA KOVAVEI

Vayuvilili vo cilinga melaka lyo lunyaneka, okupolelela mo Nkwalukuvo yo Ngola Yetu, hono twemwetela oulonga taupopi cayemba kekwafoko lyaekwa no vateleki vo citundo mo cilenge, mai  helene mango eye tecipopi. Twali nokuyuvilila mai Helena Mango walombolola ovilinga vyavo vyekatefoko lyo kulya vaeka kovavendi monjuvo yehaku yo moCilenge, hono opo twaoyela pano, atulihangi vali komeso yanjila.

todayJunho 17, 2021 71

Ngola Yetu - Destaque

KULANGA BANA BATOKO

Mametu amélia torres uli kutuhana liba liambote lia tokala na maka akulanga bana batoko na kubahana ukexilu wambote. Mama Amélia Torres wahana kaiula kwa bathu bobu beny kulenga bana, na batata bobu beny kunyengenena bana, mukonda lya yma mweny a lomba. Tweva mbimbi ya mametu Amélia Torre watuhana kaiula kambote katokala na baba beny kulenga bana batoko, na kuhana ukekilu wambote mukaci ka khumba muku langa bana banyaba.

todayJunho 17, 2021 68

Ngola Yetu - Destaque

Vulemo vuka vwakala hakati ka vuci

Vuci vwakala na vulemo vwakama hakati ka vantu momo vupwe cihemba cia yntulo vimbulo ve kuvulinga vuala mpanpi na vikuavo ngwe kuvihandeka via CHalula Mutiatya kutunda ku nbonge ya Moxico. Ngeci mo tunevo mu vihandeka via CHalula Mutiatya kutunda ku nbonge ya Moxico mu kuhandeka via vulemo vua vuci. 

todayJunho 15, 2021 31

Ngola Yetu - Destaque

MUKA KULELA VAIXI MUNGALILA YA MUXIKO MWALUMBUNUNA JIMBONGI KWALISALA VAIXI

Mulifuci lyetu mwalisala vaixi kujimbango josena jiwana. Tunahase kuwana vaixi muKalungalweiji, muTulwiji, muVyoze na muVyana nawa. Kaha unyanga wavaixi unaliseze ngalila hingalila, kulitesa nakulisala kuze vatela kuyoyela nakusemunwina. Mungalila yaMuxiko vaixi muvatwama, oloze kwatwama membo cipwe kulihi kuze valisala cikuma, nge omu natwivwa kuhanjika camukulwane Alexandre Daniel, muka kulela vaixi kuze kungalila yaMuxiko. Mwata Alexandre Daniel, muka kulela vaixi nambulula jimbongi kwalisala vaixi mungalila yaMuxiko.  

todayJunho 15, 2021 28

Ngola Yetu - Destaque

OMUTENYA KO CIKUTWALELE

Ndinu matupopi koyondunge dhokutya, ko município ombwinya owo ko viley, kocilongo ceinya oco ko tchikutwalele, omutenya watema pohi no peulu. Mbavilikiya omuphangu owo ko cikutwalele, watya cahandele okutya ohavala ngovaninga nkunge vapewa omitole valime. kacikalye nawa. Twamba matuteelele matuteelele mbavilikiya apopya kociveyi ocomutenya ombu watema ko vilyi.

todayJunho 15, 2021 38

Ngola Yetu - Destaque

Kufwetesha mufu

Kufwa chafuma kunshinkulu, ilaña anthu, ha kubula kutiyañana ni kwiluka kulema na kutama cha kufwa, afweteshaña akwawu ha kufwa chawa añodi jawu. Dichi chanentaña kukala mu chihandili cha yisaka. Thutiyi kufumba kwa Kabiña ka Nzambi mukulumpi, Kazeña. Mazu amu kulumpi, Kazeña, ha kufwetesha aku fwisha añodi jawu.

todayJunho 15, 2021 80

0%
donut_large