Ngola Yetu – Destaque

288 Resultados / Pagina 3 de 32

Ngola Yetu - Destaque

Ukalu wa tupata (jimina) muli vathu

Mata akuvumbika cipwe ngwetu tupata apwa amapi ciyovo mukuyoya cavathu. Omutwapwanga mujita, lifuci valitumbile tupata vavavulu, palanga nakuholili kucili vihela vyavivulu na vitwa khana, xikaho, twatela kulivenjeka kutambukila vihela cipwe jijila cakuzeneka unjiho, mwomwo munahase kupwa tupata. Vathu vavavulu vanafu vakwavo vanatenguka mwomwo lyatupata, xikaho, camwaza kulilama. Twivwenuko mazu amwana pwevo Grace Kahilu, wa myaka 22 kufuma hakusemuka cenyi, natenguka nakapata kuLukuse, ngalila ya Muxiko. Owo ukiko unjiho wa mwapwevo […]

todayJulho 23, 2021 25

Ngola Yetu - Destaque

EKWATEFOKO LYOKULYA

Tambulei omakukunyo etu vayuvilili voulonga mo Lunyaneka, moulonga woho twetela cayemba kekwatefoko lyokulya kwapewa vakwetu vo koCivinilgo haunene kovakwaandamba, tate Francisco kankelo eye tecipopi: Twali nokuyuvilila tate Francisco kankelo ou wapandula ekwatefo lyo kulya, hono opo twaouyela pano, falei ciwa.

todayJulho 23, 2021 36

Ngola Yetu - Destaque

Wanta.

Wanta wafuma kunshinkulu, ni akulumpi akweti chishimu nawu. Kaloña walemena ithu, Mwantha walemena yilolu, hatachi adiñi nakuyi lambula, ichi kunashali kuyilemesha hohu kweseka na kukala kwa yuma. Lelu thukutiya, mazu awa Nñanda Kalala, waku mboñi ya Kalunda. Mazu awa Nñanda Kalala, kweseka na chisemwa chethu.

todayJulho 16, 2021 59

Ngola Yetu - Destaque

Chipupu cha Covid-19.

Mu kayi kejima ni mwithuña dethu, anthu anaku mona kepula hansañu ya chipupu hela nshiki ya Covid-19. Chuma cha chiwahi yowu anthu ku londeka kukonkomwena kwa aka kuka. Neyi chawoshawu a Kabiña ka Nzambi, mu chipompelu cha ICC munu mu Luanda ku Viana, José Matemba. Mazu a José Matemba, Kabiña ka Nzambi, mu chipompelu cha ICC munu mu Luanda ku Viana.

todayJulho 13, 2021 42

Ngola Yetu - Destaque

NGUVULO YA KUANDO NA KUVANGU CUZE KU NBONGE YA KUITO KUANAVALE IKUTUNGUISA VINDJIVO LINGA VA KUASE MBUNGA.

NGUVULO YA KU KUANDO NA KUVANGO CUZE KU MUNICIPIO WA KUITO KUANAVALE IKUTUNGUISA ZINDJIVO LINGA VA KUASE MBUNGA, ILI MU CIPANGE CA PIIM. NGECI MWA VIMBADA MILONGUISE NA VAKUAVO KU VISIMUTWILA VIA MWATA JOSE MARTINS.   NGCI MO MUNEVO KU VISIMUTWILA VIA MWATA JOSE MARTINS YA NBONGE YA KUITO KUANAVALE NGWENDI MO CIPANGE CA PIIM VASA KUTUNGUISA ZISICOLA, VISIPITALI, NA VINDJIVO VIKUAVO VIA KUPANGELA NGUVULO YA KUITO KUANAVALE.

todayJulho 13, 2021 23

Ngola Yetu - Destaque

Umonya mukaci ka wingi.

Umonya, mukaci ka mulimu ineha maka. Mukonda umonya cifumbi ineha waliama catokala muthu ukala na nguzu ya kukalakala phala kusosolola nzala waliama, ukhukhunye mukaci ka wingi. Lembely ku inzu yetu  hukanga kautena kukomba mukonda lya kuhaka umonya kuphala bic bic ku mulimu. Ca tokala bathu kukala na ixinganeko ya kulykwata na umonia phala ku usosolola nangu kutena kukalaka na kubanga mulimu wa vula. Twa mana kwuiva mbimbi y angana paulo […]

todayJulho 7, 2021 40

Ngola Yetu - Destaque

Osilonga shinako nasha no honde

Meme Faustina Bernardo,onkufi mbinga yo vanailonga yo Shipangelo sha Namibe,okwa kukhilila ovakwashiwana vavatele eyandjo lohonde moipangelo. Natu pwilikineni nawa: Odo odawanifwapo ,ku Meme Faustina Bernardo,eshi akunkhilila oshiwana,shiyandje evatelo lo honde moipangelo.  

todayJulho 7, 2021 20

Ngola Yetu - Destaque

SITANDA SA MUKAMBA KU MALANJI

KU SITHANDA SAHITILE KU MUTUNDA WA MALANZI, MBONGE YA SILIMA YASOLOKELE NA WEMBA, MIKAMBA, MASA, WANDU, MAKUNDE, KUYE UWA WA MBONGE YASO. MUKULU AKUTUMINA YINZO YA KULIMA MAHYA NA VYANDU, SEKULU JOÃO CÉSAR, WAYELELE ATI, LIMISI YA SILIMA YAKWATA KALE KAYULA KA KUNUNGA VALINYI MU VIUKA VYA KULIKWASA KU MILIMO ZINZI.    TWAMANA KWIVA JOÃO CÉSAR ALI MUKULU AKUTUMINA YINZO YA ULIMO WA MAHYA NA VYANDU KU MBONGE YA SILIMA […]

todayJulho 7, 2021 23

0%
donut_large